Skip to main content

bs4core

Scalanie obiektów

Zdublowane dane w programie zawsze są problemem. Szczególnie jeśli mamy zdublowane kartoteki kontrahentów, zwiększa to ryzyko pomyłek i utrudnia pracę. Aby poprawiać takie sytuacje, umożliwiamy w bs4 core scalanie obiektów.

Przykład wykorzystania scalania obiektów

Zduplikowane kartoteki

W jednej kartotece firmy ABC widać przeterminowane zadłużenie kontrahenta. W drugiej, zdublowanej kartotece tej samej firmy ABC (bo ktoś dodał niepotrzebnie tę kartotekę, nie sprawdzając, czy firma ABC jest już w bazie), nie ma takiej informacji.

Handlowiec otwiera drugą kartotekę i nie widząc przeterminowanych faktur, przyjmuje nowe zamówienie od klienta wbrew procedurom.

W celu porządkowania takich sytuacji bs4 core posiada opcję scalania kartotek. Opcja nie musi dotyczyć wyłącznie kontrahentów. Można analogicznie scalać np. zamówienia, zlecenia, produkty.

Aby scalić dwa obiekty, otwieramy jedną z nich i po wybraniu opcji Scal, wskazujemy docelową kartotekę, do której dane mają być scalone.

Jak bs4 core porządkuje scalane obiekty?

Kopiowanie wartości

Osoby i adresy z kartoteki usuwanej przeniesie do docelowej – pod warunkiem, że w docelowej nie ma identycznej osoby lub adresu.

Niestandardowe obiekty

Inne dane powiązane również może przenieść zgodnie z konfiguracją (np. przy scalaniu zamówień przeniesie pozycje produktowe – złączy z obu zamówień).

Aktualizacja powiązań

Obiekty, które odnosiły się do usuwanej kartoteki (np. usuwany kontrahent był wskazany w zleceniach serwisowych jako zlecający), zostaną zaktualizowane i będą wskazywać nową kartotekę.

Sumowanie wartości

Zawartość pól opisujących oba obiekty (źródłowy i docelowy) może być „zsumowana”. Np. jeśli w źródłowym był wpisany NIP, a w docelowym nie było, to po scaleniu w docelowym obiekcie NIP będzie uzupełniony. Jeżeli było pole wielokrotnego wyboru „Branże klienta”, to w docelowej kartotece zostaną zaznaczone warianty z obu kartotek.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.