Skip to main content

bs4core

Kreator importów

System bs4 core wdrażany w Waszej firmie może wymagać albo jednorazowej migracji (importu) danych albo cyklicznego, automatycznego importu danych w zewnętrznego źródła. W tym celu bs4 core posiada rozbudowany kreator importu danych.

Dostępne źródła importów

  • Pliki XLS / XLSX / Excel
  • Pliki CSV
  • Bazy danych SQL

Dane mogą być interpretowane jako dowolny obiekt w systemie. Można zatem zarówno importować najpopularniejsze dane, takie jak kontrahentów, produkty, zlecenia, jak i obiekty każdej klasy utworzonej w danym wdrożeniu.
Administrator przed importem musi powiązać kolumny arkusza lub pola z zapytania SQL Select z poszczególnymi polami w systemie bs4 core.

Import może nie tylko dodawać nowe obiekty, ale również aktualizować dane już istniejących w systemie bs4 obiektów (import aktualizacyjny).

Definiując import można określić, po jakich polach lub identyfikatorach ma nastąpić powiązanie wczytywanego rekordu, z już istniejącym w bazie (np. kontrahenta po NIP, zamówienia po zewnętrznym numerze zamówienia itp.). Można również określić, jak powiązać importowane dane z innymi danymi w systemie (np. import osób dla poszczególnych kontrahentów, import pozycji produktowych zamówień).

Skonfigurowany import można ustawić jako import cykliczny, aby system bs4 core uruchamiał go w określone dni i godziny. Można w ten sposób automatycznie doczytywać nowych klientów, nowe faktury lub inne dane z zewnętrznej bazy SQL.

Dostępne są importy kontekstowe. Tak skonfigurowany import pozwala wczytać np. z pliku Excel pozycje związane z bieżącą kartoteką, w której jest użytkownik, np. będąc w kartotece kontrahenta i wywołując opcję importu, program przyjmie, że importujemy zapytanie właśnie od danego kontrahenta.

Uwielbiamy modyfikować program pod potrzeby klientów. Wszystko dzięki technologii low-code.