„Na decyzję o wyborze oprogramowania firmy bs4 wpłynęły przede wszystkim: szeroki zakres oferowanych usług oraz otwartość na prace konfiguracyjne. Program umożliwił dobudowanie wielu nowych funkcjonalności, przygotowanych specjalnie na nasze potrzeby. Co więcej, w WOKiSS woleliśmy uniknąć używania pojęcia „kontrahent”, zależało nam na zachowaniu nomenklatury samorządowej, co dla systemu bs4 nie było problemem.”

– Marek Bigosiński, Zastępca Dyrektora WOKiSS

Firma i specyfika branży

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) powstało w czerwcu 1990 roku i jest najstarszym oraz największym regionalnym stowarzyszeniem samorządów. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych.

Główne obszary działalności stowarzyszenia to:

   • Edukacja Samorządowa (EDU),

   • Doradztwo Prawne (LEX),

   • Informatyzacja Administracji Samorządowej+ (PIAS+),

   • Centrum Współpracy Europejskiej (CWE),

  • Zintegrowane Zarządzanie Gminą/Powiatem (ZZG/P).

W ramach wymienionych programów WOKiSS świadczy usługi dla członków Stowarzyszenia, w większości w ramach składek członkowskich. Oferuje także odpłatne uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach, m.in. informatycznych. WOKiSS wyróżnia, niestandardowa dla działalności szkoleniowo-doradczej, w większości stała baza Klientów. Mimo to, Stowarzyszenie posiada wiele cech charakterystycznych dla tej branży.

Podczas konfiguracji systemu CRM dla firm szkoleniowych, zwykle najbardziej istotne są:

 • możliwość zarządzania rozbudowaną ofertą szkoleń i usprawnienie procesu ich organizacji,
 • wprowadzenie systemu informacyjnego ułatwiającego obsługę dużej grupy uczestników,
 • stworzenie uczestnikom dogodnej formy zapisów na szkolenia oraz swobodnego dostępu do udostępnianych materiałów i ważnych informacji,
 • możliwość wygodnego rozliczania szkoleń dla poszczególnych Klientów.
Skąd decyzja o konieczności wdrożenia CRM?
  1. W związku z posiadaniem rozbudowanej bazy Klientów, niezbędna była informatyzacja Stowarzyszenia i wprowadzenie systemu, który pozwoli łatwo wyszukiwać oraz uporządkować dane.

  1. Mimo niezmienności bazy, jaką stanowią gminy i powiaty, w ich obrębie często dochodzi do zmian jednostek organizacyjnych oraz personalnych. Dlatego dla WOKiSS bardzo istotne było wprowadzenie narzędzia, które umożliwi częstą i szybką aktualizację szczegółowych danych oraz pozwoli uniknąć błędów popełnianych podczas wprowadzania informacji.

  1. WOKiSS przy okazji organizacji każdego szkolenia, informuje określoną grupę Klientów o możliwości uczestnictwa. W związku z tym Stowarzyszenie potrzebowało programu, który umożliwi mu hurtową wysyłkę wiadomości przy jednoczesnym zachowaniu ich personalizacji. Istotna była również możliwość rejestracji zdarzenia potwierdzającego, że wiadomość została wysłana na dany adres.

 1. Na decyzję o wdrożeniu systemu wpłynęła także potrzeba sprawniejszego zarządzania rozliczeniami oraz zróżnicowanymi rodzajami umów długoterminowych – posiadających różny okres rozliczeniowy oraz wysokość opłat.

„Współpracujemy z ponad 270 Partnerami, dlatego konieczne było wprowadzenie sprawnego kanału wymiany informacji. Istotne były dla nas zarówno możliwość gromadzenia danych oraz usprawnienie procesu ich wymiany, m.in. w zakresie informowania o wszelkich formach aktywności, jakie oferujemy. Zależało nam także na uporządkowaniu rozliczeń finansowych oraz ułatwieniu samorządom dostępu do rozbudowanej bazy materiałów i wydawnictw, będących w naszej ofercie. Wcześniej założyliśmy przedstawicielom gmin i powiatów indywidualne konta w domenie wewnętrznej. Jednak podczas informowania ich tą drogą, czasami pojawiały się zastrzeżenia, ponieważ wiadomości nie zawsze docierały do docelowych odbiorców. Potrzebowaliśmy bardziej niezawodnego narzędzia do dystrybucji informacji, które umożliwiłoby także dostęp szerszej grupie osób należących do współpracujących podmiotów.” - Marek Bigosiński, Zastępca Dyrektora WOKiSS

Niestandardowe rozwiązania

Zarządzanie niestandardową bazą umów

Oprogramowanie bs4 posiada osobny moduł do zarządzania Umowami długoterminowymi, które zwykle charakteryzuje stały okres rozliczeniowy i określona wysokość opłat. W przypadku WOKiSS, umowy z każdym Klientem rozliczane są w sposób indywidualny, z uwzględnieniem wielu czynników. Jednym z zadań oprogramowania bs4 było uporządkowanie tych rozliczeń. Ze względu na ich specyfikę, niemożliwe okazało się wprowadzenie standardowych procedur. Firma bs4 zaproponowała, więc inne rozwiązanie – zarządzanie umowami na zasadzie transakcji. Każda umowa jest osobną transakcją, rozliczaną w określonym cyklu. System na początku każdego miesiąca ustala, które umowy należy rozliczyć i zafakturować w danym okresie a następnie przeprowadza skonfigurowany proces podsumowania płatności. Program uwzględnia także rozliczenia za część okresu np. jeżeli okres fakturowania przypada, co kwartał, a umowa została podpisana w lutym, zostanie rozliczona z uwzględnieniem niepełnego okresu. Szczegółowe informacje dotyczące fakturowania są następnie przekazywane do programu CDN XL.

Synchronizacja z programem CDN XL

Najczęściej integrując oprogramowanie CRM z programem księgowym firmom zależy na synchronizacji danych o produktach. W przypadku WOKiSS najważniejsza była synchronizacja danych podmiotów i możliwość przekazywania informacji niezbędnych do ich fakturowania. Podczas integracji, jako główną bazę danych wybrano program bs4 ultra, w którym osoby biorące udział w szkoleniach przypisywane są do konkretnych zleceń, odpowiadających szkoleniom. Przy przejściu zlecenia do fazy „wystaw transakcję”, system automatycznie sumuje wszystkie osoby należące do danej jednostki i na tej podstawie przesyła do programu CDN XL dane niezbędne do wystawienia faktur. W efekcie na fakturze podmiot otrzymuje informacje o pełnej liście jego uczestników i szczegółach szkoleń, w których osoby te brały udział. Dzięki synchronizacji systemów, z poziomu programu CRM można także sprawdzić, czy dana faktura została już rozliczona.

„Warto nadmienić, że przy projektowaniu i realizacji systemu aktywnie uczestniczyli pracownicy WOKiSS, którzy zdefiniowali i precyzyjnie opisali procesy informacyjne, które następnie były implementowane w środowisku bs4 ultra. Specyfika funkcjonowania Stowarzyszenia wymagała „dopisania” dedykowanych procedur dla osiągnięcia oczekiwanych funkcjonalności. Także dobra współpraca przy testowaniu systemu wpłynęła na sprawne jego wdrożenie i podniesienie przyjazności dla użytkowników.” - Marek Bigosiński, Zastępca Dyrektora WOKiSS

Rozwiązania zaproponowane przez firmę bs4 business solutions sp. z o. o.

Zarządzanie rozbudowaną bazą Klientów i gromadzenie informacji w historii kontaktu

Moduł podstawowy programu bs4 CRM posiada wszystkie najważniejsze funkcje oprogramowania CRM. Umożliwił on stworzenie zróżnicowanych typów kartotek dla współpracujących podmiotów wraz z gromadzeniem historii kontaktu oraz przypisywaniem odpowiednich osób. WOKiSS sam nie pozyskuje aktywnie Partnerów i w dużej części współpracuje z ich stałą grupą, dlatego budowanie historii relacji było tym bardziej istotne. Inne z głównych funkcji modułu wykorzystywane przez Stowarzyszenie, to m.in. planowanie pracy oraz powiązywanie ze sobą różnych obiektów systemu, np. wiadomości e-mail z transakcją, osobą oraz zleceniem. Dzięki modułowi bs4 CRM, pracownicy WOKiSS mogą zawsze sprawdzić, jakie osoby brały ostatnio udział w poszczególnych szkoleniach, jak często dany podmiot kieruje na nie swoich pracowników, oraz np. czy dotarła do niego wiadomość dotycząca ostatnich kursów.

Zewnętrzna platforma wymiany informacji – e-WOKiSS

W pierwszej kolejności dla WOKiSS przygotowany został system zarządzania informacją wewnętrzną, współpracujący z wewnętrznym programem księgowym oraz synchronizacje baz danych. Gdy procesy wewnętrzne zostały zaimplementowane i przełożone na określone procedury, kolejnym etapem było otwarcie się na Partnerów zewnętrznych. W tym celu zaprojektowana została dedykowana platforma ekstranet, umożliwiająca wymianę informacji z przedstawicielami poszczególnych gmin (pełniących rolę jej Administratorów). Administrator za pomocą e-WOKiSS może wprowadzać i aktualizować dane osób należących do jego placówki, a także zarządzać ich zapisami na szkolenia. Dane te są automatycznie importowane do systemu CRM. Dzięki e-WOKiSS informacje o poszczególnych osobach są zawsze aktualne (Administrator jest zobligowany do ich zmiany np. w sytuacjach rotacji pracowników lub ich awansu). Wyeliminowano także ryzyko popełnienia błędów w nazwisku danej osoby np. podczas przepisywania go z listy uczestników.

Platforma umożliwia dwie formy zapisów: Użytkownicy mogą zostać zarejestrowani przez Administratora lub sami zgłosić swój udział w szkoleniu. Każdy uczestnik otrzymuje automatyczne powiadomienia e-mail m.in. potwierdzające udział lub rezygnację ze szkolenia, a także uzyskuje dostęp do ważnych plików np. swojego certyfikatu. Administrator może natomiast w łatwy sposób sprawdzić, którzy pracownicy, kiedy i w jakich kursach uczestniczą. Oprócz wymiany informacji dotyczących szkoleń, e-WOKiSS posiada także dodatkowe funkcje, umożliwiające m.in. dostęp do ważnych ogłoszeń, ekspertyz, informacji o dotacjach oraz porad prawnych.

Mailingi i szablony wiadomości

Program bs4 ultra posiada wbudowany moduł Webmail umożliwiający odbiór i wysyłkę poczty e-mail bezpośrednio z systemu CRM. Jego zaletą jest możliwość powiązania wiadomości z konkretnymi osobami oraz zleceniami (szkoleniami). W przypadku wysyłki zarówno pojedynczej wiadomości, jak i masowego mailingu, dla każdej osoby, do której wysłano wiadomość, rejestrowane jest odpowiednie zdarzenie w kartotece podmiotu. Dzięki temu pracownik WOKiSS może w dowolnym momencie sprawdzić, czy dana osoba otrzymała informacje na temat szkolenia oraz łatwo zweryfikować informacje od osoby, twierdzącej, że nie otrzymała jeszcze zaproszenia. Dodatkowo system wyposażony jest w rozbudowany edytor szablonów m.in. wiadomości e-mail oraz pism, co pozwala ujednolicić całą prowadzoną korespondencję a także usprawnia proces tworzenia nowych wysyłek. Szablony w WOKiSS zostały zastosowane nie tylko do wysyłki wiadomości e-mail, ale umożliwiły także m.in. sprawne generowanie nowych umów.

Uporządkowanie procesu organizacji szkoleń

Firma bs4 zaproponowała zarządzanie organizacją szkoleń w oparciu o moduł Zlecenia. Dla poszczególnych segmentów działalności firmy skonfigurowano różne rodzaje Zleceń, składających się z odrębnych faz. Jeden z głównych procesów – realizacja zlecenia szkoleniowego w WOKiSS został zaprojektowany następująco:

Pracownik firmy otwiera nowe zlecenie i uzupełnia jego szczegóły, m.in.: termin, powiązaną osobę prowadząca oraz miejsce (wybierane z bazy stałych lokalizacji). Następnie do grupy podmiotów (wyodrębnionej na podstawie określonych kryteriów np. wg położenia punktów szkoleniowych i lokalizacji gminy) wysyłany jest dedykowany mailing informujący o szkoleniu. Osoby zgłoszone do udziału zostają powiązane z danym zleceniem. Powiązana jest z nim także lista osób zaproszonych do udziału. Kolejno następuje faza realizacji zlecenia, czyli przeprowadzenie kursu. Po zakończeniu szkolenia system umożliwia dokonanie rozliczeń (pojedynczo lub zbiorczo – dla wielu uczestników lub w przypadku uczestnictwa jednej osoby w kilku szkoleniach). Generowane są również certyfikaty udziału, które można pobrać w dowolnej chwili z platformy e-WOKiSS. W zależności od rodzaju szkolenia nie zawsze musi być ono widoczne w e-WOKiSS. Firma może ograniczać widoczność poszczególnych zleceń np. szkoleń zamkniętych, tylko dla poszczególnych podmiotów lub zastrzec, że dane szkolenie w ogóle nie pojawi się w platformie.

Obsługa zróżnicowanych rozliczeń

Podobnie, jak w wielu firmach szkoleniowych rozliczenia uczestników w WOKiSS często bywają skomplikowane. Przykładowo kilka osób z jednej firmy bierze udział jednocześnie w kilku różnych szkoleniach i chciałoby otrzymać jedną przejrzysta fakturę, na której widoczne będzie, kto, w jakim terminie i szkoleniu brał udział oraz jaki był koszt poszczególnych pozycji. Program bs4 ultra pozwala na automatyczne wykonywanie takich rozliczeń. Po zakończeniu każdego szkolenia system zbiera informacje o uczestnikach z różnych szkoleń przyporządkowanych do jednego kontrahenta. Na tej podstawie tworzy zbiorcze rozliczenie, umożliwiając sprawne wystawienie faktury. Każdy z wystawionych dokumentów zawiera niezbędne szczegóły (listę osób wraz z informacją na temat odbytych poszczególnych szkoleń). Fakturowanie odbywa się w ścisłej współpracy z programem księgowym.

„Przeprowadziliśmy gruntowne rozeznanie na rynku i sprawdziliśmy kilkanaście różnych programów. Jednak znalezienie gotowego systemu, w pełni odpowiadającego naszej szkoleniowo-doradczej działalności okazało się niemożliwe. Na decyzję o wyborze oprogramowania firmy bs4 wpłynęły przede wszystkim: szeroki zakres oferowanych usług oraz otwartość na prace konfiguracyjne. Program umożliwił dobudowanie wielu nowych funkcjonalności, przygotowanych specjalnie na nasze potrzeby. Co więcej, w WOKiSS woleliśmy uniknąć używania pojęcia „kontrahent”, zależało nam na zachowaniu nomenklatury samorządowej, co dla systemu bs4 nie było problemem.” - Marek Bigosiński, Zastępca Dyrektora WOKiSS

Rozbudowa i rozwój systemu

„Jesteśmy zadowoleni z procesu wdrożenia systemu i naszej współpracy opartej o wspólne tworzenie rozwiązań projektowych. Póki, co, jeszcze za wcześnie na myślenie o dalszej rozbudowie funkcji programu. Jednak, gdy pojawią się kolejne potrzeby lub pomysły na jego rozwój, na pewno zwrócimy się do firmy bs4, aby go wspólnie rozbudować. Na razie systematycznie wprowadzamy do korzystania z systemu kolejnych członków Stowarzyszenia. Ich pierwsze reakcję na e-WOKiSS są bardzo pozytywne. Zresztą część z nich uczestniczyła w jego współtworzeniu, kiedy to w ramach pilotażowego korzystania, mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia. Dzięki temu możliwe było dostosowanie programu do ich oczekiwań.” - Marek Bigosiński, Zastępca Dyrektora WOKiSS

Korzyści z wdrożenia programu
 • znaczące usprawnienie i poprawa zarządzania danymi – jedna aktualna baza danych,
 • usprawnienie organizacji zapisów na szkolenia,
 • umożliwienie uczestnikom stałego dostępu do ważnych dla nich informacji, bez konieczności kontaktowania się w każdej sprawie z pracownikami WOKiSS,
 • możliwość zarządzania hurtowymi wysyłkami wraz z późniejszą weryfikacją ich dotarcia do poszczególnych adresatów,
 • uporządkowanie przebiegu procesów obsługi szkoleń, poprzez tworzenie odpowiednich rodzajów zleceń na poszczególne szkolenia,
 • istotne odciążenie pracowników administracyjnych – dzięki wdrożeniu platformy e- WOKiSS, duża część obsługi użytkowników znajduje się po stronie zewnętrznych Administratorów,
 • poprawa wydajności pracy i możliwość sprawniejszej obsługi znacznie większej ilości szkoleń,
 • stworzenie ustandaryzowanej bazy szablonów dla wszystkich działów firmy,
 • spadek liczby zażaleń związanych z dostępem do informacji, zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,
 • usprawnienie zarządzania rozliczeniami, zarówno poszczególnych szkoleń, jak i umów długoterminowych.

bs4 mentor - gotowe oprogramowanie dla Twojej firmy szkoleniowej