Nowości w bs4 ultra i porównanie z bs4 core

Porównanie bs4 ultra i bs4 core

Różnice między programami

Funkcjonalność/Cechabs4 ultrabs4 core
Nawigacja w przeglądarce/GUIPracuje na wielu tabach przeglądarki. Główne menu programu poziome.Praca w obrębie jednego tabu przeglądarki (w jednym oknie). Główne menu programu pionowe z lewej.
WebmailWebmail to osobna strona programu o stałym, zaprogramowanym układzie i opcjach.Nowe okno webmaila, e-maile otwierają się w prawej szpalcie. Foldery i zestawienia e-maili są konfigurowalne. Możliwość edycji własnych statusów maili i dowolnych powiązań/pól opisujących e-maile.
bs4-APIOparte na webservices. Dostępne obiekty w API są zaprogramowane na stałe. Wszyscy użytkownicy bs4-API mają jednakowe, pełne uprawnienia.Oparte na REST. Każda nowa klasa w programie może być od razu użyta w API. Można definiować wiele konektorów do API z różnymi uprawnieniami w programie.
KomunikatorKażdy komunikat jest niezależny.Komunikaty są grupowane na wątki z określonymi grupami adresatów. Możliwość dyskusji w czasie rzeczywistym (chat). Podział na wątki publiczne i prywatne. Avatary. Nowe komunikaty są inaczej prezentowane (ikonka i powiadomienie przeglądarki zamiast wyskakującego okienka).
Zmienne adminaZmienne admina to pola własne tworzone przez administratora. Nie można tworzyć zmiennych typu powiązanie/klucz pomiędzy różnymi obiektami.Zmienne admina i pola bazy zostały scalone i są nazwane „polami”. Zniknęły osobne rodzaje zmiennych plikowych i employee, pojawiły się zmienne typu powiązanie (między tabelami).
Zdarzenia/Zadania/AktywnościZdarzenia i zadania są osobnymi obiektami. Zadanie po wykonaniu rejestruje dodatkowe zdarzenie. Zadania dla kilku wykonawców są multiplikowane jako osobne zadania. Ograniczone możliwości powiązania zdarzeń i zadań z innymi klasami niż przewidziano w programie. Formularze zdarzeń/zadań są zaprogramowane na sztywno.Zdarzenia i zadania są scalone w jeden obiekt „aktywności”. Mogą mieć różne statusy. W jednej aktywności można wskazać wielu wykonawców (osób biorących udział). Brak zdarzeń automatycznych – zmiany w danych są rejestrowane jako zapisy systemowe. Okno dodawania aktywności, edycji – jest w pełni konfigurowalne.
Triggery bs4Triggery mogły wykonywać kilka predefiniowanych akcji. Najczęściej służyły do wykonywania query lub URL i tylko w nich można było zawrzeć całą logikę triggera.Triggery mogą być rozbudowanymi aplikacjami wewnątrz systemu – z określaniem warunków IF, ELSE, While, budowaniem formuł matematycznych, tekstów, pobieraniem i aktualizacją danych w bazie (kilkadziesiąt rodzajów komend do użycia w kreatorze triggera). Triggery mogą wykonywać operacje na stronie/formularzu, w którym znajduje się użytkownik. Triggery mogą dostarczać dane do zestawień, znaczników. Znacznie więcej miejsc w programie, gdzie można inicjować trigger.
E-maileMaile po przeczytaniu rejestrowane jako zdarzenia. Ściśle określone statusy wiadomości.Nowe uprawnienia do e-maili. Możliwość wprowadzania własnych statusów. Zestawienia e-maili są niezależne od zdarzeń (maile nie stają się zdarzeniami/aktywnościami).
PlikiPliki można grupować na katalogi plików przypominające podkatalogi dysku komputera.Brak podziału plików na katalogi. Zmiana w uprawnieniach do plików. Główny nacisk na dostęp kontekstowy do plików. Opcja kopiuj/wklej plik pomiędzy miejscami w programie.
Importy danychOkreślony zestaw danych, jakie można importować.Każda nowa klasa obiektów w programie może być importowana. Elastyczne wskazywanie, po czym importowane dane mają być porównywane. Możliwość importów różnicowych.
Procesy automatyczneZaprogramowana lista dostępnych procesów automatycznych, dla których wskazuje się, jak często mają być powtarzane.Samodzielnie można definiować zadania do prac cyklicznych, określając kolejność tych prac i dni miesiąca/tygodnia oraz godziny uruchomień.
MonitoringiDużo możliwych opcji do wykonania w wyniku monitoringu.Monitoring może wykonać powiadomienie lub trigger bs4. Monitoringi zleca się w ramach zadań prac cyklicznych.
UprawnieniaProfile kompetencji, grupy użytkowników, nazwiska.Uprawnienia definiuje się na grupy użytkowników. Można wskazywać więcej warunków w uprawnieniach (uzależnienie uprawnienia od różnych pól, a nie tylko od faz). Można uprawnienie uzależniać od wyniku z triggera bs4.
E-dokumenty, Zlecenia, Baza wiedzyKażdy z tych obszarów miał indywidualne ustawienia i specyficzne funkcjonalności – np. dla e-dokumentów był osobny system uprawnień.Te funkcjonalności działają jak wszystkie inne klasy w programie. Można zarządzać uprawnieniami, formularzami, powiązaniami wszędzie tak samo z punktu widzenia administratora.
Kryteria filtrowania i kolumny w zestawieniachProgram posiada szereg zaprogramowanych na sztywno kryteriów filtrowania i kolumn o specyficznym działaniu (oznaczanych jako ko i kr).Zostały wprowadzone rozbudowane edytory filtrów i kolumn, które dają duże możliwości konfigurowania, jak program ma przeszukiwać dane lub wyświetlać w kolumnie. Nowe typu filtrów i kolumn.
Wykresy-Nowy silnik wykresów, który umożliwia bardziej elastycznie konfigurować wygląd wykresów (np. można różnicować dla każdej serii danych).
Nieobecności (zarządzanie urlopami)Specyficzna obsługa urlopów na żądanie. Ręczne coroczne przenoszenie limitów urlopowych. Tylko urlopy całodniowe.Możliwość korzystania z urlopów zarówno całodniowych, jak i na część dnia. Limity i wykorzystanie urlopów zliczane chronologicznie przez wszystkie lata bez resetowania co miesiąc. Uproszczenie zasad akceptacji z możliwością wprowadzania własnych statusów.
Instrukcja obsługi-Nowy silnik instrukcji w stylu wiki.
Synchronizacja ERPDla większości ERP synchronizacja przez bezpośrednie zapytania SQL (w ramach tej samej sieci prywatnej).Możliwość konfigurowania synchronizacji zdalnych (bs4 w chmurze a ERP on premises) z użyciem specjalnego konektora bs4.
DrzewkaZmienne tree.W celu utworzenia drzewka trzeba odpowiednio skonfigurować osobną klasę obiektów (brak zmiennych tree).
Logowanie do programu i zmiana hasłaUnikalny login i hasło. Administrator może ustawiać nowe hasło.Login jest adresem e-mail użytkownika. Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez zaproszenie e-mailowe na ten adres. Administrator może zresetować hasło, ale go nie zobaczy. Nowe hasło otrzyma wyłącznie użytkownik na swój e-mail, który jest loginem.
SchowkiSchowki są przewidziane dla kilku typów obiektów: firm, osób, transakcji itp.Schowki można używać dla każdej klasy w programie. Można je użyć również jako opcję typu ulubione, aby zaznaczać dowolne obiekty w zestawieniach ikonką.

 

Nowe funkcjonalności w bs4 core względem bs4 ultra

Nowa funkcjonalność/CechaOpis
Ikony powiadomieńW górnej części okna programu są ikonki z licznikami (znane z portali społecznościowych), informujące o nowych e-mailach, komunikatach, powiadomieniach. Można konfigurować własne liczniki/ikonki.
Powiadomienia w przeglądarceWykorzystano powiadomienia przeglądarek do informowania o nowych e-mailach, komunikatach.
Tworzenie własnych klasMożna tworzyć dowolną liczbę klas własnych.
Kasowanie danychMożna definiować własne mechanizmy sprzątania nadmiarowych/starych danych (szczególnie istotne dla zgodności z RODO!).
Pola generic w formularzachMożna tworzyć własne formularze z własnymi elementami formularzy, które nie są skojarzone z żadnymi polami w bazie, ale za to mogą być wykorzystywane w triggerach bs4.
Filtry generic w zestawieniachMożna tworzyć własne filtry, które działają od razu na kilka powiązanych terminarzy.
Chmura powiązańMożna definiować uniwersalne pola powiązań, w których wskazuje się powiązania do dowolnych obiektów dowolnych klas. Przykładowo w kartotece artykułu bazy wiedzy można wskazywać powiązanie do zlecenia, klienta, transakcji, aby z poziomu tych obiektów łatwo trafić do artykułu.
Kolumna typu opcja zestawieniaOpcje zestawień można umieszczać również w kolumnach, np. można przygotować kolumnę z ikonką X, która kasuje wybrany wiersz.
Przeciąganie wierszy, KanbanMożna przeciągać wiersze nie tylko w obrębie jednego zestawienia (zmiana kolejności), ale także pomiędzy różnymi zestawieniami tych samych obiektów na jednej stronie. W ten sposób uzyskujemy własne tablice Kanban.
Kolorowe flagi i licznik GeigerLiczby z pól w bazie można prezentować na tle kolorowych flag (zielone, żółte, czerowne) lub w postacie licznika Geigera.
Podpowiadanie wariantów w polachPrzy wprowadzaniu treści do pola tekstowego program może podpowiadać gotowy wariant z bazy danych (imię, miejscowość, inne).
Like & Don’t likeMożna wybranym obiektom w zestawieniach dawać like’a, np. komunikatom w dyskusji, klientom, aktywnościom.

 

Usunięte funkcjonalności w bs4 core względem bs4 ultra

FunkcjonalnośćUwagi
Reguły formularzyZastąpione triggerami bs4.
Wystawianie fakturTylko w zewnętrznych systemach (np. integracja z fakturownia.pl lub innymi ERP).
Replikacja plikówPozostała replikacja danych innych niż pliki.
Raporty zewnętrzneDane z innych baz danych można importować triggerem do bazy głównej w momencie uruchamiania zestawienia.
Mailing ze schowkaMailingi hurtowe są realizowane wyłącznie przez osobną funkcjonalność mailingów. Nie ma już opcji bezpośrednio w schowku firm i osób.
Kalendarz jako element formularzaKalendarze funkcjonują jako osobny typ strony.
ProceduryZastąpione triggerami bs4.
Cenniki produktówZastąpione triggerami bs4.
Synchronizacja Google Calendar, MS ExchangePlanowane do realizacji poprzez zapier.com.

Nowości w bs4 ultra - wersja 6.0

Kampanie mailingowe


Alternatywnie do mailingu ze schowka można prowadzić e-mailing z nowego modułu, który udostępniamy wszystkim klientom w nowej wersji w standardzie.
Nowy moduł umożliwia tworzenie wielu odrębnych mailingów jednocześnie, wysyłanie ich z różnych szablonów i adresów e-mailowych o określonym czasie, do uprzednio zdefiniowanych list odbiorców.
Tworząc mailing masowy, można użyć w treści maila wiadomości znacznika, który zarejestruje otwarcie e-maila przez odbiorcę, a następnie prześle informację do CRM. Ta funkcjonalność jest realizowana przez serwer bs4 udostępniany bez dopłaty wszystkim klientom z umową serwisową bs4.

Zwiększenie bezpieczeństwa


Dostosowanie programu do PHP w wersji 7.3, co zapewni łatki bezpieczeństwa do końca 2021 roku. PHP 7 jest również szybsze niż poprzednie PHP 5.

bs4 webmail


W oknie Webmail przy dodawaniu kontrahenta sprawdzamy teraz istnienie duplikatów i poprawność NIP.

bs4 mobile


W aplikacji mobilnej na telefony komórkowej nastąpił szereg zmian i ulepszeń.

Rejestracja GPS


O każdym rozpoczęciu śledzenia GPS (zgodnie z zaplanowanym przez administratora harmonogramem godzin i dni) użytkownik jest każdorazowo informowany. Na mapie w wersji stacjonarnej można zobaczyć bieżące lub historyczne pozycje GPS komórek bs4 mobile.

Billingi rozmów


W raporcie w wersji stacjonarnej widać na bieżąco rekordy rozmów prowadzonych z komórki, a także nieodebrane, przychodzące połączenia. System może automatycznie rejestrować zdarzenia w historii klientów informujące o rozmowach telefonicznych z komórek.

Zestawienia na dashboardzie


Można na dashboardzie i w innych formularzach umieszczać elementy typu zestawienie. Np. zadania na dziś, otwarte tematy sprzedażowe. Daje to lepszy przegląd informacji w jednym miejscu.

bs4 eBOK


zmiany w module eBOK


Każdy użytkownik portalu eBOK może posiadać własną stronę startową (formularz lub zestawienie w oknie głównym), analogicznie jak pracownicy stacjonarnego CRM. Klient może też samodzielnie ustawić sobie własne hasło.

Archiwum nowości


Kontakt
close slider

    Link: polityka prywatności

    * - zgody wymagane

    W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę (kontakt: bs4[małpa]bs4.io).